Tarımın uzak geçmişinden yakın geleceğimize

Kültür-Sanat Mar 28, 2023 Yorum Yok

Elif Koparal*

Tarım, gezegenimizin derin tarihinde insan topluluklarının doğal Etraf ile olan alakasının kavranabilmesinde Temel bir olgu. Bu kavrayışta en az tarım kadar Değerli bir diğer olgu ise kentleşme. Çağdaş dünyada tarım ve kırsal hayat ile kentleşme her ne kadar ters bağlamlar üzere görünse de aslında yerleşik hayat ve kentlerin ortaya çıkışını tetikleyen sürecin insanın tarım yapmaya başlaması olduğunu arkeolojik bilgilerden biliyoruz. Bundan yaklaşık 10 bin Yıl Evvel avcı toplayıcılıkla geçinen, doğal barınakları Hane olarak kullanan insanların bitkileri kültüre alıp hayvanları evcilleştirmesi ve böylece yerleşik bir hayata geçmesindeki Temel etkenlerin ne olduğu hala en İlgi alımlı araştırma alanlarını oluşturuyor. Artık “uygarlığın” çizgisel bir gelişimden çok Fazla daha karmaşık bir süreç olduğunu biliyoruz. Yeni keşifler ve arkeolojik bulgular, avcı toplayıcı kümelerin Göbeklitepe üzere anıtsal yapıları inşa edip kullanacak, en kıymetlisi de buna gereksinim duyacak ölçüde örgütlenmiş ve karmaşık topluluklar olduklarına işaret etmekte. Göçebe bir Ömür biçimi süren, kalıcı konutlar inşa etmeyen bu toplulukların toplumsal örgütlenme biçimleri “kentleşme” olarak Tanım edilen süreçle toplumsal bağlar bakımından benzerlikler taşıyor olmalıydı. Bu mümkünlük insanların yerleşik yaşama geçerek tarım yapmaya başladığı eşiği anlamak için geçmişe daha çıplak bir gözle bakmamız gerektiğini hatırlatıyor bizlere.

Tarım ve kentleşmenin karmaşık ilgisi yalnızca geçmişi anlamak için değil, bugün ve istikbal için de Kıymetli bir bahis. Arkeoloji, bu karmaşık bağın dinamiklerini anlamaya efor ederken, kent- kırsal ikiliğine dayalı telaffuzları de tekrar sorguluyor.

TARIMA DAYALI EKONOMİ

Warka Vazosu, Uruk, MÖ 3200-3000

Geleneksel anlayış, geçmişte kentlerin merkezileşen otoriteler olarak büyüyüp giderek despotlaştığı, kırsalın da merkezi besleyen bir pozisyonda sabitleştiği bir modeli benimsiyordu. Günümüzde ırak sonları içinde kalan Fırat havzasında MÖ 4. binde kurulan Uruk yerleşimleri hala birinci kentler olarak tanımlanıyor. Hem toplumsal bağlar ve sembolizm üzere soyut hem de anıtsal yapı, kamusal Meydan ve tertipli yerleşim üzere somut bileşenleri ile Uruk kültürüne ilişkin yerleşimler kent tarifinin bütün gereklerine sahiplerdi. Bu kentlerin ortaya çıkışı kuşkusuz Fırat’ın verimli taşkın ovalarında yapılan tarım ile yakından ilgiliydi. Artı eserin merkezde yani idari bir Kurum olan İnanna Tapınağı’nda toplanması, akabinde merkezden dağıtılmasına dayalı iktisat, sınıflaşma ve merkezi idarenin güçlenmesindeki en Kıymetli ögeydi. 1934’te hafriyatta modüller halinde bulunup birleştirilen ve bugün Berlin Müzesi’nde sergilenen Warka Vazosu üzerinde yer Meydan betimlerde dört bant halinde bir harman mevsimi sonrası eserin Tanrıça İnanna’nın tapınağına taşınması anlatılır. Tarıma dayalı iktisat ve eserin dolanımının, merkezi yönetimde toplanması kuşkusuz devlet mefhumunun da ortaya çıkışı ile ilgilidir.

Anıtları, sistemli planlanmış konutları ve mezarlıkları, halk alanları, kanalizasyon sistemleri ile kent, ağır nüfusun barındığı ve aşikâr kurallara nazaran yaşanan yerler iken kentleri çevreleyen alan, tarım yerlerinin, terasların, korulukların, çiftlik ya da mezra üzere Ufak yerleşimlerin bulunduğu yabani ve ehlileşmemiş yerlerdi. Bu şema geçmişteki pek Fazla Medeniyet için geçerli, fakat antik Yunan uygarlığının alameti farikası sayılan polis (antik Yunan’da kent-devlet), bu aykırılığı en net Anlatım eden örnek. Kuşkusuz bu durum Aka ölçüde antik müelliflerden bugünün araştırmacılarına, polis hakkında Aka bir külliyatın yaratılmış olmasından kaynaklanıyor.

HELLEN DÜNYASINDA TARIM VE KIRSAL HAYAT

Çoğumuz antik dünyanın Egeli ve Akdenizli sakinlerini her ne kadar ak sütunlu yapılarda yaşayan, çokça şarap, balık ve zeytinyağı üretip tüketen beşerler olarak Hayal etsek de tahıl tarımı ve hayvancılık ekonomik döngünün belkemiğini oluşturuyordu. 1970’lerde Kıta Yunanistan’da başlayan öncü yüzey araştırmaları ile birlikte antik Devre toplumlarının kent merkezlerinde yaşayan, şölenlerde sefa süren, agorada siyaset tartışan, Aka savaşlarda gayret eden mitolojik kahramanlardan ibaret olmadığı anlaşıldı. Kuşkusuz yazılı kaynaklardan ve ikonografiden yola çıkarak Hellen dünyasında tarım ve kırsal hayata ait bilgi edinmek mümkün. Başta Hesiodos’un İşler ve Günler’inden tutun Homeros’un İlyada ve Odysseia’sındaki pek Fazla kısımda kırsal hayatın izini sürebiliriz. Bunun yanı Dizi Solon ve Peisistratos’un Arkaik periyotta Atina’da gerçekleştirdikleri toprak ıslahatları, tarımın ekonomik ve toplumsal refah açısından değerini vurgular nitelikte.

Attika Siyah figür amphora üzerinde zeytin toplayanlar, MÖ 520 (Vulci, İtalya)

Moses Finley, 1981’de yayınladığı Antik Yunan’da iktisat ve Toplum başlıklı kitabının en can Müşteri kısımlarından birinde, Antik Çağ’ın Yunanlı ve Romalı toplumlarını Çağdaş çeşit öncesindeki bütün toplumlardan daha “kentli/ kentleşmiş” olarak tanımlar. Bunun sebebi, nüfusun Aka kısmının kent merkezlerinde yaşadığının kabul görmesidir. Bugün artık Yunanistan, İtalya ve Türkiye’de yürütülen sistemli yüzey araştırmaları sayesinde antik dünyanın kırsal hayatı hakkında Fazla daha Çok bilgimiz var. Yüzey araştırmaları, nihayet yıllarda kentler ve etrafındaki yerleşim nizamlarını anlamanın ötesine geçti. 1970’lerden bu yana yeni araştırma ve tahlil usulleri ile zenginleşen “Kırsal Arkeoloji” farklı bir çalışma ve uzmanlık alanı olarak bize Alelade insanların gündelik hayatlarına ait canlı bir fotoğraf sunmakta. Gelişen teknikler sayesinde bugün antik çağlarda insanların tarım teraslarını ne Vakit kullanmaya başladıklarını ne kadar aralıkla bu terasları onardıklarını, ne yetiştirdiklerini, hayvanlarını nerede nasıl tuttuklarından hayvansal eserleri nasıl koruma edip değerlendirdiklerini, şarap ve zeytinyağının üretimini ve bunun üzere kırsal Ömür iktisadına dair pek Fazla bilgiyi edinebiliyoruz.

Kuşkusuz Neolitik Devre araştırmaları için bunlar başından beri en Kıymetli bahisler. Lakin bu araştırmalar, kent ve kırsal Meydan ayrımının bariz ve toplumsal örgütlenme açısından tanımlayıcı olduğu sonraki süreçler için görece daha yeni bir çalışma alanı. Anıtsal mimari, kentli Ömür ve muktedir sınıfın politik tarihinden gözümüzü ayırdığımızda geçmişte Fazla daha Aka bir çoğunluğun nasıl yaşadığını anlayabilmemiz mümkün. Bir Tapınak ya da kent iskân alanının kazılması kadar Ufak bir çiftliğin ya da köyün kazılması da değerli, zira geçmişin Ömür döngüleri hakkında Fazla şey söyleme potansiyeline sahip. Yakın geçmişe dek hafriyatlarda bezemesiz, kaba, günlük kullanım kapları diye kenara atılan seramik buluntular üzerinde yapılan tortu tahlilleri ziraî eserler ve üretim zincirleri hakkında bize bilgi vermekte. Kentlerin etrafını çevreleyen tarım alanlarından alınan toprak örnekleri ile yapılan polen tahlilleri, palinoloji çalışmaları ile geçmişteki paleocoğrafyaları anlayabiliyoruz. Araştırmaların odağı kentler, anıtlar ve kentli hayattan daha gündelik bir döngüye, Alelade insanlara ve kırsal peyzaja çevrilmiş durumda. Bu sayede tanıdığımızı ve bildiğimizi sandığımız bir dünya hakkında hala pek Fazla yeni şey öğrenmekteyiz.

DOĞAL FELAKETLER VE KITLIKLAR GEÇMİŞ TOPLULUKLARI DA ETKİLEDİ

Yerleşik hayata geçiş ve kentleşme Medeniyet olgusu ile koşut giden kavramlar. İçinde yaşadığımız çağda insan merkezli bir varoluş hali eleştirilerek sonumuzu hazırlayan sürecin tarım ve yerleşik hayata geçiş olup olmadığı tartışılıyor. doğal etrafa ve öteki cinslere verdiğimiz ziyanlar ve bu tahrip edici aksiyonları en üye indirgeyecek bir anlayışın yaygınlaştırılması günümüzün en Değerli münakaşa bahislerinden. Her zamankinden daha yakın görünen global kıtlığın yaklaşması ile bu tartışmalar hararetlense de böylesi bir yaklaşım ve niyetin izlerini en azından bir elli Yıl öncesine dek sürmek mümkün. Uzun vakittir hem çevrebilimciler hem de arkeologlar geçmişte sıkı sıkıya tutundukları kimi inanışlarından vazgeçtiler. Artık çevrebilimciler “doğanın kendi istikrarı var” telaffuzunu bir yana bırakırken arkeologlar da yavaş yavaş insanlığın derin geçmişinde toplumların “doğayla barış içinde yaşadığına” dair ütopik fikirlerden vazgeçiyorlar. Arkeolojinin giderek çeşitlenen Fazla disiplinli yaklaşımları ve formülleri sayesinde iklim krizleri, doğal felaketler ve kıtlıkların geçmiş toplulukları nasıl etkilediğini artık daha düzgün biliyoruz. Kuşkusuz beşerler ve öbür bütün canlılar gezegenimizin uzun ömrü boyunca bizim felaket olarak nitelediğimiz nizamı bozan tabiat olaylarını tekraren yaşadılar ve kimilerimiz yeryüzünden silindi. diğer bir deyişle dünya Mevcut olduğundan bu yana daima bir debdebe halinde fakat insan daima kendi ömrünce bir Pay biçiyor hayata.

Bugün dünya nüfusunun yüzde 55’i kentlerde yaşıyor, bu oranın 2050 yılı ile birlikte yüzde 68’e yükselmesi öngörülmekte. Sanayi İhtilali öncesi dünya ile karşılaştırıldığında bu Aka bir Oran ve Fazla süratli bir ivme. Kentleri çevreleyen kırsal alanlar ve yabani tabiat giderek kentler tarafından yutulmaya devam ediyor.

Kent hayatı şartlar açısından bakıldığında hala keskin bir sınıflaşmaya dayalı. Kentli sakinlerin azımsanamayacak bir kısmı toplumsal açıdan sağlıklı ve uygun bir Ömür sürme talihine sahip değil. Bu durum kırsal hayata dönüş akımının da en Kıymetli tetikleyicisi kuşkusuz. Daha âlâ bir Ömür seçeneği olarak kırsal hayatı seçenler çoğunlukla Yine kentte daha uygun şartlara sahip olanlardan oluşuyor. Uzaktan bakıldığında köye dönüş ekolojik açıdan bir tahlil olarak görünse de çoklukla kırsalı soylulaştırmaktan öteye gitmeyen bir süreç. Görünen o ki insanlığın geleceği Yine kentleşerek inşa olma yolunda.

TARIMIN GELECEĞİ İÇİN GEÇMİŞİNİN ANLAŞILMASI

Binlerce yıldır Mevcut olan lakin giderek artan bir süratle saçaklanarak büyüyen kentler tarafından yutulan ve tahrip edilen tarım topraklarını, meraları, ormanları, makilik alanları korumak kolay değil. Pek Fazla ülkede sürdürülebilirliği odak Meydan yeni kentleşme yaklaşımları akıllı büyüme, yeşil kentleşme yahut yeni şehircilik üzere etiketler altında ekolojik planlar geliştiriyor. Bunlardan biri de ziraî kentleşme ismi verilen, sürdürülebilir ziraî üretimi kente entegre eden anlayış. İnsanlığın geçmişinde Kıymetli bir olgu olan kent-kırsal ayrımını Aksi Çehre eden, kent ve kırsalı bütünleştiren bir anlayış. kent dokusu içinde yamalar halinde Mevcut olan kırsal ve ziraî alanların değerlendirilmesini öngören bu ekolojik yaklaşımın uygulanabilirliği hala soru işaretleri taşısa da potansiyeli yüksek tahlillerden biri.

Bu durumda ömrün sürdürülebilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanmasında hala anahtar olan tarımın geleceği ne olacak? Tarımın geleceği için geçmişinin anlaşılması, kadim tarım havzalarının belirlenmesi, klasik ve doğal etrafla barışık sistemlerin tekrardan hafızamıza girmesi Ehemmiyet taşıyor. 1990’lardan bu yana süratle değişen dünya siyaseti ve neoliberalizmin hakimiyeti ile ekolojik istikrarlar süratle altüst olmuş durumda. Tahminen de arkeoloji ve ekolojinin Amel birliği bugün Fazla daha manalı ve fonksiyonel. Antroposen’in getirdiği yeni kavrayışlarla ikisi ortasındaki bağ giderek kuvvetlenmekte. Daha âlâ bir istikbal için geçmişten öğreneceğimiz Fazla şey olduğu fikri giderek yaygınlaşmakta. Lakin yaşadığımız ülkede tarımın hem geçmişi hem de geleceği Aka tehlike altında. önce geçmişinden başlayalım;

TÜRKİYE’DE KIRSAL ARKEOLOJİ YAPMAK…

Dünyada arkeoloji nihayet elli yıldır farklı metot ve araştırma metotlarını kullanarak Fazla daha niş alanlara yöneldi. Böylece Ufak modülleri bir ortaya getirerek insanlığın derin tarihi hakkında Fazla daha ayrıntılı ve renkli bir görünüm sunma gayretine girdi. Lakin bu değişim ve gelişimi Türkiye arkeolojisinde uygulamak bugünlerde pek Mümkün görünmüyor. Arkeolojinin siyaset ve bürokrasi ile olan malum bağı kaçınılmaz olarak pratiğini de şekillendiriyor.

Evrensel nitelikteki arkeolojik yaklaşım ve uygulamalar kırsal peyzajı, tarım pratiklerini, üretim zincirlerini, kırsal ekonomiyi, gündelik Ömür döngülerini anlamaya ve kavramaya yönelirken Türkiye arkeolojisinde bu alanlar hala hak ettiği takdiri kazanmış değil. Halbuki geçmişteki kırsal ömrü anlamak bize tabiatla daha barışık bir hayatın kapılarını açıyor. Geçmişten süregelen üretim gelenekleri, tarım uygulamalarındaki derin hafızanın tamamıyla unutulmadan korunması ve bilgimizin artması tahminen gezegenimizi kurtarmaya yetmez lakin daha uygun bir ömür geçirmemize ve daha uygun bir istikbal inşa etmemize yarayabilir. Bu da lakin araştırmaların yapısal olarak gelişimi ile mümkün.

TÜRKİYE’NİN TARIM POLİTİKALARI

Bugün Türkiye arkeolojisinde en Aka bütçeler âlâ korunmuş antik kentlerin süratle restore edilmesi ve turizme açılmasına ayrılmakta. Adeta bilime yapılan yatırımın süratle karşılığını almak üzerine konseyi bir anlayış var. Yüzey araştırmaları ve kırsal arkeoloji çalışmalarının hakkını vererek yapılabilmesi ise var şartlarda pek Mümkün değil. 2020 yılında alınan bir karar ile Ankara’da bulunan İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Koç Üniversitesi laboratuvarlarında yıllardır bulunan, arkeobotani alanında eğitim için referans koleksiyon olarak kullanılan tohumlara “kamu malı” olduğu ve “ata tohumu araştırmalarında kullanılacağı” gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından el konuldu. Bu sene projelere yollanan ve her Cin organik bulgunun tahlillerinin yapılmasına kısıtlama getiren karar yazısı da bu yeni yaklaşımın nihayet halkası. Bu topraklardaki tarımın geçmişinin çağdaş bilimsel anlayıştan çok tekelci ve devletçi bir anlayışla araştırılması planlanıyor. Bir yandan karbonlaşmış tohumlardan mucizevi biçimde teğe sekiz Eser veren cet tohumu peşinde koşarken bir yandan da Mevcut olan tarım yerlerinin kullanılmaz hale getirildiğini izliyoruz.

Son 20-30 yıldır izlenen tarım siyasetleri, bu alandaki bilimsel çalışmalara ait alınan kararlar, bugünkü Ömür kalitemizi düşürürken bir yandan da bu topraklardaki tarımın geçmişini anlamamıza Mani olmakta.

Derin geçmişinden pek yakın vakte dek bir tarım ülkesi olan Türkiye’de arkeolojik araştırmalar açısından tarım, tahminen de bugüne dek vurgulanandan Fazla daha değerli. Türkiye arkeolojisinde arkeobotani, arkeozooloji, çevresel arkeoloji üzere Fazla Kıymetli çalışma alanlarında yetişen uzmanların sayısı şimdi bir elin parmaklarını geçmemekte. Organik buluntuların tahlil için ilgili üniversitelere dahi gönderilemiyor olması, milletlerarası Amel birliklerinin kurulmasının önüne konulan bir Mani olarak gelişmeye başlamış araştırma alanlarının ülkemizde meyyit doğmasına en Aka sebep. TÜBİTAK ve diğer kurumların dayanakları ile ileri teknolojilerle donatılan laboratuvarlar uzman yetersizliğinden daha kullanılamadan atıl hale gelmiş durumda. bütün bu sıkıntılar bu topraklarda derin bir geçmişi ve gelişimi olan tarımın bilimsel olarak araştırılmasına Mani teşkil etmekte. Halbuki geçmişteki toplulukların tarımla bağlantısını gereğince anlayabileceğimiz Fazla disiplinli, Fazla sesli bir bilimsel ortam uzun vadeli de olsa çevresel sıkıntılar açısından en yapan tahlil.

PEKİ YA TARIMIN GELECEĞİ?

Ülkemizde tarımın ve kırsalın arkeolojisine yönelik çalışmalar Aka bir sekteye uğramış durumda. tarım topraklarının ve zeytinliklerin imara açılması, bu alanlarda maden işletilmesine, turizm alanları inşa edilmesine, taş ocakları açılmasına müsaade veriliyor olması antik kırsal peyzajın Geri dönülemez biçimde tahribatına Sebep olmakta. Fakat bu siyasetler kuşkusuz yalnızca tarım ve kırsal peyzajın geçmişine dair bir kayıp değil, tıpkı vakitte geleceği için de Aka bir risk.

Son yirmi yılda tarım yerlerinin, meraların, ormanlık alanların ve zeytinliklerin imar, madencilik, taş ocaklarına açılması istikametinde durmaksızın yönetmelik değişiklikleri yapılıp kanun tasarıları hazırlanmakta. Ülkenin dört bir yanında pak güç kisvesi altında gereğinden Çok kurulan rüzgar Güç Santrali (RES) tesisleri, ülke iktisadı için Fazla Kıymetli olduğu savunulan taş ocakları ve madenler, Yeniden en Aka ekonomik girdilerden biri olduğu için tarım alanlarımızın, sulak yerlerimizin, zeytinliklerimizin katledilmesini neredeyse yasal bulmamızı bekleyen mega turizm projeleri ile bugüne dek Değerli bir tarım ülkesi olan Türkiye, besinini dışarıdan almaya mahkum edildi. Çiftçinin ve hayvancının desteklenmemesi, aksine eserini çöpe dökecek raddeye getirilmesi, tarımla uğraşan ailelerde yeni jenerasyonun bunu sürdürmemesi ve hatta köyleri terk etmesi ile sonuçlanıyor. Böylece tarım alanlarının fiziki ihlalinin yanı Dizi kuşaklar uzunluğu elde edilen kırsal Ömür hafızası ve uygun tarıma dair bilgi de kaybolmak üzere. Yalnızca grup biçmek değil hayvancılık da Değerli ölçüde küçülmüş ve Tekrar bu alandaki sağlıklı hayvancılık sistemleri unutulmaya Çehre tutmuş durumda.

Sözgelimi, yıllardır Toroslardan Ege’ye bu toprakların en eski sakinlerinden olan keçilerin beslenmesi ormanları tahrip ettikleri münasebeti ile 2012’de yasaklanmıştı. Sürü sahipleri ve çobanlar bir anda geçimlerini kaybetmiş ve hayvanlarını devletten gizlenerek kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde mağaralarda saklamaya çalışmışlardı. Halbuki bu coğrafyada yaşayan herkes keçilerin doğal ekosistemin ayrılmaz kesimi olduklarını ve öne sürülen münasebetin bilakis filizleri yiyerek orman yangınlarının azalmasına katkıda bulunduğunu biliyordu. Bugün neredeyse her yerde peyzajın bir modülü haline gelen RES’ler ölçüp tartmadan meskûn mahallerin yakınına, köylere yapıldığından, Evvel arıları, kuşları sonra da köy sakinlerini yerinden ediyor. Adeta kaş yapayım derken göz çıkartır üzere pak güç vaadiyle pek Fazla yerde arıcılığın nihayet bulmasına ve köylerin boşalmasına neden oluyorlar. Ne tesadüftür ki pak güç vaadinde bulunan RES şirketlerinin birden fazla rantın yüksek olduğu bölgelerde hazine yerlerinde kuruluyor. Taş ocaklarına gelince inşaat kesimini doyurmak için adeta giderek büyüyen bir canavarı beslercesine dağlar oyulmaya devam ediliyor. Taş ocaklarının yegâne ziyanı bitkisel dokuyu tahrip etmek değil. Taş çıkartma süreci sonucunda ortaya çıkan yüksek ölçüdeki toz, bu ocakların etrafındaki ağaçların kurumasına sebebiyet verdiği üzere Yine tarımın yapıldığı pek Fazla köyde hayatın sürdürülmesine Mani teşkil ediyor. Mega turizm projeleri ise yüzlerce kilometrekarelik alanlarda oteller, kulüpler ve golf alanları inşa ederek Hariç turizmden gelir sağlamayı planlarken kıyılarda, sulak alanlarda binlerce yıllardır Mevcut olan ve gelişen ekosistemler yok olma tehlikesi ile Çehre yüze.

Sözün özü, tarım insanlık tarihinde uygarlığın en Kıymetli kesimi. Arkeoloji aracılığıyla geçmişi daha uygun kavrayabilmemiz için antik kırsal peyzajın belgelenmesi, anlaşılması ve korunması Fazla değerli. Bu alanlar tıpkı vakitte günümüzün de kadim tarım havzaları. O nedenle hem geçmişimizi hem de geleceğimizi kurtarmak ismine tarım alanlarını, ormanları, meraları, makileri, sulak alanları, keçileri, domuzları, kuşları ve bütün doğayı savunmamız ve muhafazamız boynumuzun borcu.

*Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir