Ne Aka Başkaldırı susmak: Travma Terapi

Eğitim, Gelecek, Kültür-Sanat Kas 04, 2022 Yorum Yok

Enderemiroğlu 1973 Trabzon doğumlu. Birinci şiirleri 1992 yılında Sombahar mecmuasında yayımlanan müellifin ismi 97 yılında Hürriyet Şov mecmuasının “90’lı Yılların Şairleri” evrakında yer aldı. Çeşitli gazete ve mecmualarda düzeltmenlik, çevirmenlik ve muhabirlik yapan şairin birinci şiir kitabı kararan 1999 yılında, ikinci şiir kitabı lâ havle ve lâ kuvvete! ise 2004 yılında yayımlandı. Tıpkı vakitte şiirleri farklı lisanlara de çevrilen muharririn on sekiz Yıl sonra yayımlanan yeni şiir kitabı “Travma Terapi” ise felsefi derinliğiyle öne çıkıyor.

Travma Terapi, Enderemiroğlu, 140 syf., Detay Yayınları, 2022.

140 sayfaya yakın, şiir tipi için hacimli olan kitabın Tüm detaylarına temas etmek Olağan olarak bu yazının boyutunu aşacaktır. Bu bağlamda Emiroğlu şiirlerinin genel çizgilerine ve ayırt edici özelliklerine değinmekte fayda var. Birincinin, karşımızda hem dîvan şiirini hem Kamu şiirini hem de Çağdaş şiiri düzgün bilen bir Şair olduğunu söylemeli. Eski gelenekten etkilenen günümüz şairleri birinci ikisinden çoklukla yalnızca içerik tarafından beslenirken teknik konusunda Çağdaş şiirden faydalanırlar. Emiroğlu ise eski geleneğin biçim-içerik özelliklerini -söz sanatları dahil- Çağdaş biçem içerisinde eritmeyi tercih etmiş. misal vermek gerekirse “canânın gönlünde bir ben olsaydım” mısrası Erzurumlu Emrah’ın “Beyaz gerdanında bir ben gerek” deyişini anımsatmaktadır. Öbür bir Örnek ise “kurur yazma lakin kumu hiç dağıtmazdım” mısrası. Bu mısrada ise dîvân şairlerinin pek sevdiği, benzetme ögesi olarak yararlandığı bir hareket Laf konusu: Mürekkebin kuruması için üstüne kum (rîg, gubar) dökmek. Hatta içlerinden varlıklı olanlar bu kuma mücevher tozu da dökerlermiş. Çağdaş konuda ise sözdizimini deforme eden, sözleri istediği üzere bölen, onlarla oynayan, dipnot üzere ögeleri da şiirine iç eden, kısaca lisanın imkanlarını zorlayan bir Şair Laf konusu.

Bunların yanında dervişâne bir edası Mevcut Emiroğlu’nun. Şiirlerinde Tabiat ögelerine sıkça yer vermekle Birlikte bu ögelerle insanın hemhâl oluşunu mevzu ediniyor. Bu ögelerden en Fazla tekrar edileni su olsa gerek. Metinlerde, “suyun hafızası, suya yazmak” üzere tabirler karşımıza çıkmakta. su hafızadır. saklar. kollar. Bilindiği üzere ideolojideki Temel unsur sorunsalına “su” karşılığını veren birinci filozof Thales’tir. Çağdaş ilim de birinci canlıların suda türeyen mikro-organizmalar olduğuna işaret eder. Öte yandan, Japon ilim insanı Dr. Masaru Emoto ise yaptığı deneylerle suyun kristal yapısının bilgiyi sakladığını, insan şuurunun suda Kapalı olduğunu sav eden çalışmalar ortaya koymuştur. Bunların yanında, dîvân şiirine Geri dönersek, su-anlam münasebetinin sıklıkla kullanıldığını, şairin birden fazla Vakit mana denizindeki inciyi çıkarmaya çalışan bir dalgıca benzetildiğini görmek mümkün. İşte, Emiroğlu şiirine tam da bu noktadan bakmak istiyorum çünkü mana ile kederi olan, mananın peşinde bir Şair Laf konusu.

mana bir buhar üzere geçicisin

dünyadan geçmiş olduk bu dünyaya gelmiş bulunduk

sen insan dünyada mültecisin

Evet, mananın süreksiz olduğu, dünyaya dair şeylerin asli bir manaya sahip olmadıkları birçok sefer vurgulanır. Buradan hareketle de eskilerin dediği üzere, “efrâdını câmi, ağyarını mâni” sistemiyle insan tanımlanır. İnsan mecazidir, surettir, yansımadır, özne olamaz, sıfat olamaz, Tümce olamaz. O bir mültecidir zira dünya üzerinde mülkiyet hakkı yoktur. Böylece anlamsız bir dünyaya anlamsız bir varlık olarak atılmıştır Ama manaya ulaşamasa da anlamayı başarabilir. Bunu başarması için de suya, toprağa, taşa, ağaca, çiçeğe dönmeli ve tefekkür/meditasyon basamağına geçmelidir:

çiçeği anlamak için çiçek olmalı çiçekle hemhâl olmalı

çiçeğe dışardan bakmak yetmez çiçekle bahar olmalı

Böylece iki felsefi aksiyonun bir aradalığı göze çarpar: Birincisi, Husserl’in paranteze almak halinde isimlendirdiği aksiyon. Kabaca, bir varlığın, zihinde o varlığa ait Tüm bilgilerden sıyrılarak fenomenine/cevherine ulaşma çabası. İkincisi ise Gazâlî’nin sezgiciliği. Filozofa nazaran duyuların üstünde akıl, aklın üstünde de sezgi bulunur. Gerçi, sezgi yerine “nur” kavramını kullanır Ancak kavram ne olursa olsun insan aklının Kesin bilgiye ulaşamayacağı, bu bilgiye lakin ve lakin Allah’ın lütfuyla erişebileceği Laf hususudur.

ben yalnızca senin helâline niyetliyim benden yansır

cemalinin izindeyim

olsam olsam yalnızca senin zikirlerini ezberlerim senin

bil dediklerini bilirim

gerisi riyâ gerisi sırf üzerimizdeki iri siyah

bilya

Böylece, varlığın birliği, vahdet-i gövde ideolojisine varmaktayız. Yaşadığı kozmosu paranteze almaya çalışan mülksüzlüğünün şuurundaki insanın Biricik bir varlığa sezgiyle ulaşma eforunu da Tekrar bu minvalde görmek mümkün. İnsanın bu uğraşını da şiirlerden hareketle yola, seyahate benzetmek sanırım yanlış olmaz. Ki, bu seyahatte Yazı aksiyonu de yer alır. Harf, ses, kelam, şiir, susan yolcunun (ne Aka Başkaldırı susmak) dünyayla konuşma yoludur. Çünkü, insanlıktan ümidini kesmiştir. İnsanı sıklıkla “anomali” olarak nitelendirir. Tabiattan Irak betonarme kentlerde kapitalist nizama uyumlanmış beşerler kaybolmuş varlıklardır zira mananın peşinde değillerdir. Mülkiyet ve iktidar üzerine asırlardır savaşan insan tipi medeniyetin değil barbarlığın tarihini yazmıştır. Asıl uygar olan ise özüne dönerek mananın peşine düşmelidir:

insan hayvanlaştıkça insan olacaktı

harfi yazdım harfte mana aradım

suya baktım yüzünde mana aradım

Yazının başında da belirtildiği üzere geniş hacimli bir şiir kitabını Biricik bir yazıda ele almak Muhtemel olmasa da bahsedilen özellikleriyle “Travma Terapi”nin bilhassa felsefi açılımlarıyla ön plana çıkan, okuru derinlere çeken özgün üsluplu metinlerden oluşan bir kitap olduğunu söyleyebiliriz.

sussam Başkaldırı dünyayla yazarak konuşuyorum

boşluğa bakıyor ben boşlukla doluyorum

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir